27February

RVF bestuur doet vijf voorstellen mbt Zelfbeheer

RVF voorstellen

Het RVF bestuur heeft vijf voorstellen gedaan aan de hoofdbesturen van haar 10 leden. De voorstellen gaan over zelfbeheer, voorgenomen huurverhoging en voorgenomen subsidieafschaffing. Lees het volledige voorstel bij documenten !

22January

Eerste bijeenkomst

Dinsdagochtend 31 januari heeft de projectgroep Zelfbeheer Sportaccommodaties z'n eerste bijeenkomst gehad.Zie hieronder voor het verslag. De volgende projectgroepvergadering is vastgesteld op 28 februari 2012.

05January

Informatiebijeenkomst

Maandag 23 januari (aanvang inloop19.30 uur, Oude Raadhuis) is er een informatiebijeenkomst georganiseerd met betrekking tot Zelfbeheer Sportaccommodaties voor de sportverenigingen uit de gemeente Roosendaal

1. Opening

   2. Intro door wethouder Theunis: Agenda van Roosendaal

   3. Project Transitie Sportaccommodaties

   4. Voorbeelden zelfbeheer sportaccommodaties uit de praktijk (door inleiders Wim Glaap en    Cees Jansen)

   5. Discussie (in groepen + plenaire afsluiting): de Roosendaalse praktijk

   6. Sluiting

11April

Agenda Vergadering Projectgroep Zelfbeheer 3 april 2012

 Agenda vergadering projectgroep Transitie Zelfbeheer Sportaccommodaties

3 april 2012 / 10.00 – 12.00 uur, Stadskantoor kamer 087 

1.Opening

2.Mededelingen + ingekomen stukken

3.Verslag 28 februari 2012/Actielijst (bijgevoegd)

4.Projectplanning (bijgevoegd)

5.Stand-van-zaken

-     IK-Sportscan (Corné) (bijgevoegd)

-     Inventarisatie praktijkvoorbeelden beheermodellen (Japke en Martijn)

-     Roosendaals beheermodel (Take)

-     Seminar (Take)

-     Kwaliteitsonderzoek velden (Jac)

-     Kwaliteitsonderzoek gebouwen (Martijn)

-     Capaciteitsonderzoek 2020 (Jürgen)

-     Algemene lijst onderhoud sportaccommodaties huidige verdeling (bijgevoegd)

6.Communicatie

 7.Rondvraag

 8.Sluiting

11April

Reacties RVF leden op Voorstellen RVF bestuur v2 26 maart 2012

Het RVF bestuur heeft alle reacties van de RVF leden op de vijf RVF voorstellen Zelfbeheer, huur en subsidies gebundeld in een document Reacties RVF leden op Voorstellen RVF bestuur. Zie bij documenten voor het document.

10February

Nieuwspagina Gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft op www.roosendaal.nl ook een nieuwspagina aangemaakt m.b.t. het project zelfbeheer sportaccommodaties: zie de link.

http://www.roosendaal.nl/zelfbeheersportaccommodaties


24February

Ledenvergadering

Maandag 30 januari heeft de RVF ledenvergadering bij VV NSV te Nispen

13March

Planning Scans verenigingen, velden en gebouwen

planning scans

Vanaf 13 maart is gestart  met de scans in het kader van het project zelfbeheer: doelstelling van alle scans is een goed beeld te krijgen van de huidige situaties van de verenigingen, de gebouwen en de velden en te inventariseren waar achterstand en/of specifieke situaties of problemen zijn. Vandaag starten zoals Jac de Groot vorige week in zijn mail heeft aangekondigd de veld scans. Ook de zgn IK sport scan gaat snel van start en daar zal Corné Boot van SportService NoordBrabant afspraken over maken. De gebouwenscans zullen vanaf mei a.s. plaatsvinden. Bijgevoegd is de huidige planning van de scans en andere activiteiten in het kader van het project Zelfbeheer. De laatste versies daarvan zijn te vinden op de site van de gemeente Roosendaal http://www.roosendaal.nl/zelfbeheersportaccommodaties   en hier op de site van de RVF bij documenten

11April

Werkgroep Beheermodellen ingesteld: start op 18 april

In deproject vergadering Zelfbeheer van 3 april jl. is een werkgroep ingesteld die 2 of 3 beheer modellen concreet moet maken in alle aspecten. De werkgroep bestaat uit Hans van Hoek (RVF), Jack de Groot, Jürgen Koevoets, Martijn van Vlimmeren (allen gemeente).  De werkgroep start op 18 april a.s.

You are here: Home Project Zelfbeheer